VEDTÆGTER FOR 

Tattersall Pony Rideklub 

1 Navn og hjemsted 

2 formål 

3 medlemsforhold 

4 medlemskab af DRF mv. 

5 bestyrelsen og medlemmernes hæftelse 

6 ordensbestemmelser mv. 

7 kontingent 

8 generalforsamlingen 

9 bestyrelsen, valg, valgbarhed og sammensætning 

10 bestyrelsesmøder Bestyrelsens arbejde og funktion 

11 tegningsregel 

12 Bestyrelseshonorar og godtgørelse. 

13 vedtægter og vedtægtsændringer. 

14 regnskab 

15 ekstraordinær generalforsamling 

16 opløsning. 


Navn og hjemsted 

§ 1 

Klubbens navn er Tattersall Pony Rideklub (som forkortes TPRK) Klubbens hjemsted er Sauntesvej 7, 2820 Gentofte Kommune Klubben er stiftet den 11. september 2003 Formål

 § 2

 Klubbens formål er gennem sociale aktiviteter at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt. TPRK ønsker at etablere et miljø, hvor primært børn og unge mellem 5 og 15 år uden at investere i egen pony/hest kan få glæde af de mange facetter i omgangen med heste. TPRK ønsker at fremme medlemmernes oplevelse af ansvar gennem omgang med og pleje af ponye r og gennem aktiv deltagelse i udvalg og klubbens demokratiske organer og processer. Optagelse af medlemmer og medlemsforhold: 

§ 3 

I TPRK kan optages senior- og junior-medlemmer med interesse for ridesporten og klubbens virke. 

Stk. 2 

Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. 

Stk. 3 

Senior medlemmer kan optages som enten aktive eller passive medlemmer. 

Stk. 4 

Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i klubaktiviteter ud over som hjælpere, men har stemmeret ved generalforsamlinger og er opstillingsberettigede til bestyrelsen. 

Stk. 5 

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af klubben. 

Stk. 6 

Ved indmeldelse af unge under 18 år/umyndige kræves samtykke fra én forældremyndighedsindehaver eller værge, og den pågældende forældremyndighedsindehaver eller værge påtager sig at hæfte for medlemmets forpligtelser, inden for rammerne af hvad der følger af Dansk lovgivning. 

Stk. 7 

Personer der ønsker optagelse som medlem af klubben og som tidligere har været pålagt karantæne fra klubben eller andre klubber under Dansk Idrætsforbund kan kun optages med bestyrelsens godkendelse. Personer der tidligere er ekskluderet af klubben kan ikke optages som medlemmer på ny. 


Klubbens medlemskab af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund 

§ 4 

TPRK er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 


Hæftelse mv. 

§ 5 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller forpligtelser. 


Ordensforhold mv. 

§ 6 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. 

Stk. 2 

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. 

Stk. 3 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder, eller ekskluderes. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). 

Stk. 4

 Ved karantæne og eksklusion afgør bestyrelsen om forholdet skal indbringes for Dansk Rideforbunds organer jf. Dansk Rideforbunds reglement til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 Stk. 5 

Medlemmet har krav på at være til stede på generalforsamlingen og forsvare sig. 

Stk. 6 

Beslutninger om karantæne og eksklusion kan påklages af medlemmet til Dansk Rideforbunds organer jf. Dansk Rideforbunds reglement. 


Kontingent 

§ 7 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen, efter indstilling fra bestyrelsen. 

Stk. 2 

Medlemskontingent opkræves kvartalsvis forud, og betales 1. januar, 1. marts, 1. juni og 1. september. Ved indmeldelse efter et kvartals begyndelse reguleres betalingen i forhold til nærmeste hele måned. Generalforsamlingen § 8 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. 

Stk. 3 

Generalforsamlingen indkaldes med minimum 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen, dagsorden med rettidigt indkomne forslag og angivelse af bestyrelseskandidater. 

Stk. 4

 Alle medlemmer samt forældre til medlemmer under 18 år har adgang til generalforsamlingen.

 Stk. 5 

Medlemmer over 15 år har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 

Stk. 6 

Medlemmer under 15 år har stemmeret til valg af juniorrepræsentant. 

Stk. 7 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 8 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Fastsættelse af medlemskontingent Fastsættelse af bestyrelseshonorar Behandling rettidigt af indkomne forslag Valg af bestyrelse jf. §9 Valg af revisor Eventuelt 

Stk. 9 

Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning. 

Stk. 10

 Valg til bestyrelsen foregår dog skriftligt. 

Stk. 11 

Med mindre andet er angivet i vedtægterne træffes afgørelse ved simpelt flertal. 

Stk. 12 

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 

Stk. 13

 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 14 

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter, samt hvilke forslag der er vedtaget eller forkastet. Stk. 15 Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på klubbens hjemmeside samt e -mail til registrerede mailadresser. Bestyrelsen, valg, valgbarhed og sammensætning 

§ 9 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf et medlem er juniorrepræsentant uden stemmeret, der vælges desuden på generalforsamlingen en suppleant der indtræder i bestyrelsen såfremt et medlem fragår i valgperioden, suppleanten kan desuden indtræde i enkelte bestyrelsesmøder såfremt bestyrelsen ellers ikke ville være beslutningsdygtig, eller hvis der på et bestyrelsesmøde skal behandles et emne hvor en eller flere af bestyrelsesmedlemmerne er inhabile. 

Stk. 2 

Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand og kasserer og sekretær. 

Stk. 3 

Bestyrelsen kan ændre konstitueringen i valgperioden såfremt mindst 3 medlemmer stemmer for dette. 

Stk. 4 

Bestyrelsen kan vælge at lade en person der ikke er medlem af bestyrelsen fungerer som sekretær. 

Stk. 5 

Medlemmer over 15 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 

Stk. 6 

medlemmer på over 10 år men under 15 år er valgbare som juniorrepræsentant (med en forældremyndighedshavers samtykke). 

Stk. 7 

Formand, næstformand og kasser skal være fyldt 18 år, der kan således kun vælges to medlemmer under 18 år til bestyrelsen. 

Stk. 8 

Bestyrelsesmedlemmerne der vælges ved den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen. Genopstilling kan finde sted. 

Stk. 9 

Ved ordinært valg til bestyrelsen kan stemmeberettigede medlemmer afgive op til 5 stemmer (men højst en stemme til hver kandidat), medlemmer under 15 år kan afgive 1 stemme til valg af juniorrepræsentant. 

Stk. 10 

Valg sker ved simpelt flertal, dog således medlemmer over 18 år har fortrinsret til 3 pladser i bestyrelsen jf. stk. 5. 

Stk. 11 

For at medlemmer under 18 år kræver deltage i bestyrelsen samtykke fra en forældremyndighedshaver eller værge, samtykket skal foreligge inden opstilling til bestyrelsen. 

Stk. 12 

Som suppleant udpeges den person der opnåede flest stemmer uden at opnå valg til bestyrelsen. 

Stk. 13 

Opstilling til bestyrelsen ved ordinær generalforsamling skal meddeles bestyrelsen senest 31. december. 

Stk. 14 

Et eller flere bestyrelsesmedlemmer, eller den samlede bestyrelse, med undtagelse af juniorrepræsentanten, kan afsættes i valgperioden ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, 

Stk. 15 

Ved bestyrelsesvalg ved ekstraordinær generalforsamling stemmes først om hvorvidt den ekstraordinære generalforsamlings punkt om afsættelse skal gennemføres. Dette afgøres ved simpelt flertal. 

Stk. 16 

Hvis det besluttes at gennemføre afsættelsen vælges herefter ny bestyrelse, hvert stemmeberettiget medlem har en stemme pr. ledig bestyrelsespost. Bestyrelsesmedlemmer der vælges ved ekstraordinær generalforsamling vælges for perioden mellem den ekstraordinære generalforsamling og næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 17 

Ved opstilling til bestyrelsen ved ekstraordinær generalforsamling skal opstilling meddeles senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 18 

Medlemmer som ikke jf. folkeoplysningslovens bestemmelser om tilskudsberettigelse kan side i bestyrelsen og er ikke valgbare. Det samme gælder medlemmer hvor der ikke kan indhentes anmærkningsfri børneattest. 

Stk. 19 

Medlemmer der opstiller til bestyrelsen forpligter sig til, ved valg til bestyrelsen, at samtykke til indhentelse af børneattest samt til at afgive de identitetsoplysninger som måtte kræves af myndigheder, banker mv. 

Stk. 20 

Skulle det vise sig at et medlem af bestyrelsen ikke opfylder vedtægternes krav til valgbarhed er medlemmet pligtig til at overlade sin plads i bestyrelsen til suppleanten. 

Stk. 21 

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. 


Bestyrelsens arbejde og funktion 

§ 10 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2 

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden: Godkendelse af referat Meddelelser fra formanden Redegørelse fra kasseren Behandling af eventuelle forslag 

Stk. 3 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. 

Stk. 4 

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 3 stemmeberettigede medlemmer være til stede, hvoraf minimum et medlem skal være formand eller næstformand. 

Stk. 5 

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. 

Stk. 6 

Kassereren redegør på hvert bestyrelsesmøde for klubbens aktuelle økonomiske situation, samt fremlægger kontoudtog. 

Stk. 7 

Tattersalle Rideskole har ret til at være til stede med en repræsentant der har taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsen kan bestemme at rideskolens repræsentant skal forlade lokalet ved behandlingen af et specifikt punkt på dagsordenen, det samme gælder inhabile bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 8 

Alle medlemmer har som udgangspunkt ret til at stille forslag til bestyrelsen, der behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Stk. 9 

Medlemmer der har stillet forslag til bestyrelsen har som udgangspunkt ret til at være tilstede på det bestyrelsesmøde hvor sagen behandles, med mindre bestyrelsen træffer beslutning om andet. 


Tegningsregel 

§ 11 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. 

Stk. 2 

Klubben tegnes af enten: Formanden Næstformanden i forening med klubbens kasser Den samlede bestyrelse 

Stk. 3

Alle væsentlige dispositioner og dispositioner til en værdi af over kr. 15.000 kræver bestyrelsens godkendelse. 

Stk. 4 

I særligt hastende og uopsættelige tilfælde kan formanden dog i forening med næstformanden eller kasseren fortage større dispositioner, der dog efterfølgende skal søges godkendt af bestyrelsen snarest muligt. 

Stk. 5 

Der kan gives kassereren fuldmagt til i den daglige drift at disponere i overensstemmelse med det vedtagne budget, herunder at fortage udbetalinger fra klubbens konto. 

Stk. 6 

Ved betaling af beløb over kr. 10.000 kræves kontrasignering af formand eller næstformand. 


Bestyrelseshonorar og godtgørelse.

 § 12 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

Stk. 2 

Der kan dog udbetales godtgørelse svarende til maksimalt det beløb der efter SKATS takster kan udbetales skattefrit til ulønnede bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 3 

Bestyrelsen indstiller årligt ved den ordinære generalforsamling til generalforsamlingens godkendelse, godtgørelsen for det kommende år. 


Vedtægtsændringer 

§ 13

Til forandring af klubbens vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Eventuelle ændringerskal indberettes til Dansk Rideforbund. 


Regnskab 

§ 14 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 Stk. 2 

Regnskabet skal udføres i overensstemmelse med god regnskabsskik 

Stk. 3 

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af klubbens revisor. 

Stk. 4 

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. 


Ekstraordinær generalforsamling 

§ 15 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anser dette for nødvendigt eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer, indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. 

Stk. 2 

Hvis den ekstraordinære generalforsamling afholdes som følge af begæring fra klubbens medlemmer skal denne finde sted senest 4 uger fra modtagelsen af begæringen. 

Stk. 3 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, indkaldelsen skal indeholde dagsordenen 

Stk. 4 

ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan klubbens medlemmer fremsætte yderligere forslag, dog senest 14 dag før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5 

Oplysning om eventuelle bestyrelseskandidater og forslag modtaget efter generalforsamlingens indkaldelse men senest 14 dag før generalforsamlingens afholdelse skal udsendes til klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 6 

Indkaldelse og udsendelse af dagsorden og indkomne forslag mv. sker ved opslag på klubbens hjemmeside samt e-mail til registrerede mailadresser. 


Klubbens opløsning 

§ 16 

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. 

Stk. 2 

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. 

Stk. 3 

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 1. ------------------ Ovenstående vedtægter er vedtaget på TPRK’s ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2023 til umiddelbar ikrafttræden. Gentofte, den 22. juni 2023 

___________________________

Jasmin Skjold Larsen, formand
___________________________

Lone Moberg, kasserer 

_______________________

Maria Rasmussen, sekretær

Sponsorer