Klublove for:

Tattersall Pony Rideklub


 
§ 1
 

Klubbens navn er Tattersall Pony Rideklub (som forkortes TPRK)

Klubbens hjemsted er Sauntesvej 7, 2820 Gentofte Kommune

Klubben er stiftet den 11. september 2003

§ 2

Klubbens formål er gennem sociale aktiviteter at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt.

TPRK ønsker at etablere et miljø, hvor primært børn og unge mellem 5 og 14 år uden at investere i egen pony/hest kan få glæde af de mange facetter i omgangen med heste.

TPRK ønsker at fremme medlemmernes oplevelse af ansvar gennem omgang med og pleje af ponyer og gennem aktiv deltagelse i udvalg og klubbens demokratiske organer og processer.
 
§ 3

TPRK er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af pågældende forbund
fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4
 
I TPRK kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Unge under 18 år er valgbare og har stemmeret med henholdsvis accept og fuldmagt fra forældre.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.
§ 4A
 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.


§ 5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller forpligtelser.

§ 6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

§ 6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet
tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6C

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 6B og 6C gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.


§ 7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke betalt
kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. På generalforsamlingen vælges et forretningsudvalg på 3 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år og konstituere sig selv med formand, kasserer og
sekretær. Næstformanden vælges af den samlede bestyrelses midte.

Foruden ovennævnte vælger generalforsamlingen eksempelvis følgende udvalg:

 • Aktivitetsudvalg
 • Uddannelsesudvalg
 • Velfærdsudvalg
 • Blad- og PR-udvalg

Indstilling til de enkelte udvalg skal så vidt muligt ske fra de og af de medlemmer, der tilhører det pågældende interesseområde.

Formanden for hvert udvalg indtræder i bestyrelsen og vælges som en af de kandidater, der er foreslået af medlemmer fra det pågældende interesseområde.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem supplerer det pågældende udvalg sig selv og vælger ny formand, som indtræder i bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen kan til enhver tid ændre på antallet af udvalg.

Følgende grupper af mennesker kan ikke indvælges i klubbens bestyrelse:

De af klubben lønnede medlemmer, samt medlemmer, der er omfattet af Folkeoplysningslovens par. 5. stk. 4 er ikke valgbare. 

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

§ 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Rapport fra udvalgene
  a.     Forretningsudvalg – herunder økonomisk rapport
  b.    Sportsudvalg (aktivitets og uddannelsesudvalg)
 4. Juniorudvalg (Velfærdsudvalg, Blad og PR-udvalg)
 5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst

2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Forhandlinger med offentlige myndigheder skal føres til protokol og underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingernes afslutning.

§ 10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Formand og næstformand tegner klubben i forening eller hver for sig sammen med klubbens kasserer. Der gives kassereren fuldmagt til i den daglige drift at disponere i overensstemmelse med det vedtagne budget ligesom både formand og kasserer kan foretage nødvendige udbetalinger fra klubbens bank- og girokonto.

Kassereren redegør på hvert bestyrelsesmøde for klubbens aktuelle økonomiske situation, dette sker ved fremlæggelse af kontoudtog.

Ved betaling af beløb over kr. 10.000 kræves kontrasignering af formand/næstformand.

§ 11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for
generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med 14 dages varsel.

Medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalg
 7. Valg af øvrige udvalg
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.

Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og 6C.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Om generalforsamlinger:

De indkomne forslag bør vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmer ved, hvad der kommer til behandling på generalforsamlingen. Disse forsalg bør behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer, da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen. Endvidere
bør der i indkaldelsen stå, hvem der er på valg, og om disse ønsker genvalg.

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter.

§ 12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 1.


Ovenstående klublove er vedtaget på TPRK’s stiftende generalforsamling den 11. september 2003 til umiddelbar ikrafttræden.


 

Gentofte, den 11. september 2003

 I bestyrelsen:
___________________________

Eva Lund Casey, formand
___________________________

Karsten Solaas, kasserer 

_______________________

Line Holm, sekretær

Sponsorer