VEDTÆGTER FOR Tattersall Pony Rideklub 1 Navn og hjemsted 2 formål 3 medlemsforhold 4 medlemskab af DRF mv. 5 bestyrelsen og medlemmernes hæftelse 6 ordensbestemmelser mv. 7 kontingent 8 generalforsamlingen 9 bestyrelsen, valg, valgbarhed og sammensætning 10 bestyrelsesmøder Bestyrelsens arbejde og funktion 11 tegningsregel 12 Bestyrelseshonorar og godtgørelse. 13 vedtægter og vedtægtsændringer. 14 regnskab 15 ekstraordinær generalforsamling 16 opløsning. Navn og hjemsted § 1 Klubbens navn er Tattersall Pony Rideklub (som forkortes TPRK) Klubbens hjemsted er Sauntesvej 7, 2820 Gentofte Kommune Klubben er stiftet den 11. september 2003 Formål § 2 Klubbens formål er gennem sociale aktiviteter at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt. TPRK ønsker at etablere et miljø, hvor primært børn og unge mellem 5 og 15 år uden at investere i egen pony/hest kan få glæde af de mange facetter i omgangen med heste. TPRK ønsker at fremme medlemmernes oplevelse af ansvar gennem omgang med og pleje af ponye r og gennem aktiv deltagelse i udvalg og klubbens demokratiske organer og processer. Optagelse af medlemmer og medlemsforhold: § 3 I TPRK kan optages senior- og junior-medlemmer med interesse for ridesporten og klubbens virke. Stk. 2 Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Stk. 3 Senior medlemmer kan optages som enten aktive eller passive medlemmer. Stk. 4 Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i klubaktiviteter ud over som hjælpere, men har stemmeret ved generalforsamlinger og er opstillingsberettigede til bestyrelsen. Stk. 5 Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af klubben. Stk. 6 Ved indmeldelse af unge under 18 år/umyndige kræves samtykke fra én forældremyndighedsindehaver eller værge, og den pågældende forældremyndighedsindehaver eller værge påtager sig at hæfte for medlemmets forpligtelser, inden for rammerne af hvad der følger af Dansk lovgivning. Stk. 7 Personer der ønsker optagelse som medlem af klubben og som tidligere har været pålagt karantæne fra klubben eller andre klubber under Dansk Idrætsforbund kan kun optages med bestyrelsens godkendelse. Personer der tidligere er ekskluderet af klubben kan ikke optages som medlemmer på ny. Klubbens medlemskab af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund § 4 TPRK er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. Hæftelse mv. § 5 Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller forpligtelser. Ordensforhold mv. § 6 Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Stk. 2 Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Stk. 3 I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder, eller ekskluderes. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Stk. 4 Ved karantæne og eksklusion afgør bestyrelsen om forholdet skal indbringes for Dansk Rideforbunds organer jf. Dansk Rideforbunds reglement til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). Stk. 5 Medlemmet har krav på at være til stede på generalforsamlingen og forsvare sig. Stk. 6 Beslutninger om karantæne og eksklusion kan påklages af medlemmet til Dansk Rideforbunds organer jf. Dansk Rideforbunds reglement. Kontingent § 7 Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen, efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 2 Medlemskontingent opkræves kvartalsvis forud, og betales 1. januar, 1. marts, 1. juni og 1. september. Ved indmeldelse efter et kvartals begyndelse reguleres betalingen i forhold til nærmeste hele måned. Generalforsamlingen § 8 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med minimum 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen, dagsorden med rettidigt indkomne forslag og angivelse af bestyrelseskandidater. Stk. 4 Alle medlemmer samt forældre til medlemmer under 18 år har adgang til generalforsamlingen. Stk. 5 Medlemmer over 15 år har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stk. 6 Medlemmer under 15 år har stemmeret til valg af juniorrepræsentant. Stk. 7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 8 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Fastsættelse af medlemskontingent Fastsættelse af bestyrelseshonorar Behandling rettidigt af indkomne forslag Valg af bestyrelse jf. §9 Valg af revisor Eventuelt Stk. 9 Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Stk. 10 Valg til bestyrelsen foregår dog skriftligt. Stk. 11 Med mindre andet er angivet i vedtægterne træffes afgørelse ved simpelt flertal. Stk. 12 Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Stk. 13 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 14 Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter, samt hvilke forslag der er vedtaget eller forkastet. Stk. 15 Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på klubbens hjemmeside samt e -mail til registrerede mailadresser. Bestyrelsen, valg, valgbarhed og sammensætning § 9 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf et medlem er juniorrepræsentant uden stemmeret, der vælges desuden på generalforsamlingen en suppleant der indtræder i bestyrelsen såfremt et medlem fragår i valgperioden, suppleanten kan desuden indtræde i enkelte bestyrelsesmøder såfremt bestyrelsen ellers ikke ville være beslutningsdygtig, eller hvis der på et bestyrelsesmøde skal behandles et emne hvor en eller flere af bestyrelsesmedlemmerne er inhabile. Stk. 2 Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand og kasserer og sekretær. Stk. 3 Bestyrelsen kan ændre konstitueringen i valgperioden såfremt mindst 3 medlemmer stemmer for dette. Stk. 4 Bestyrelsen kan vælge at lade en person der ikke er medlem af bestyrelsen fungerer som sekretær. Stk. 5 Medlemmer over 15 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. stk. 6 medlemmer på over 10 år men under 15 år er valgbare som juniorrepræsentant (med en forældremyndighedshavers samtykke). Stk. 7 Formand, næstformand og kasser skal være fyldt 18 år, der kan således kun vælges to medlemmer under 18 år til bestyrelsen. Stk. 8 Bestyrelsesmedlemmerne der vælges ved den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen. Genopstilling kan finde sted. stk. 9 Ved ordinært valg til bestyrelsen kan stemmeberettigede medlemmer afgive op til 5 stemmer (men højst en stemme til hver kandidat), medlemmer under 15 år kan afgive 1 stemme til valg af juniorrepræsentant. stk. 10 Valg sker ved simpelt flertal, dog således medlemmer over 18 år har fortrinsret til 3 pladser i bestyrelsen jf. stk. 5. stk. 11 For at medlemmer under 18 år kræver deltage i bestyrelsen samtykke fra en forældremyndighedshaver eller værge, samtykket skal foreligge inden opstilling til bestyrelsen. stk. 12 Som suppleant udpeges den person der opnåede flest stemmer uden at opnå valg til bestyrelsen. Stk. 13 Opstilling til bestyrelsen ved ordinær generalforsamling skal meddeles bestyrelsen senest 31. december. Stk. 14 Et eller flere bestyrelsesmedlemmer, eller den samlede bestyrelse, med undtagelse af juniorrepræsentanten, kan afsættes i valgperioden ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, Stk. 15 ved bestyrelsesvalg ved ekstraordinær generalforsamling stemmes først om hvorvidt den ekstraordinære generalforsamlings punkt om afsættelse skal gennemføres. Dette afgøres ved simpelt flertal. Stk. 16 Hvis det besluttes at gennemføre afsættelsen vælges herefter ny bestyrelse, hvert stemmeberettiget medlem har en stemme pr. ledig bestyrelsespost. Bestyrelsesmedlemmer der vælges ved ekstraordinær generalforsamling vælges for perioden mellem den ekstraordinære generalforsamling og næste ordinære generalforsamling. Stk. 17 Ved opstilling til bestyrelsen ved ekstraordinær generalforsamling skal opstilling meddeles senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 18 Medlemmer som ikke jf. folkeoplysningslovens bestemmelser om tilskudsberettigelse kan side i bestyrelsen og er ikke valgbare. Det samme gælder medlemmer hvor der ikke kan indhentes anmærkningsfri børneattest. Stk. 19 Medlemmer der opstiller til bestyrelsen forpligter sig til, ved valg til bestyrelsen, at samtykke til indhentelse af børneattest samt til at afgive de identitetsoplysninger som måtte kræves af myndigheder, banker mv. Stk. 20 stk. Skulle det vise sig at et medlem af bestyrelsen ikke opfylder vedtægternes krav til valgbarhed er medlemmet pligtig til at overlade sin plads i bestyrelsen til suppleanten. Stk. 21 I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsens arbejde og funktion § 10 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2 Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden: Godkendelse af referat Meddelelser fra formanden Redegørelse fra kasseren Behandling af eventuelle forslag Stk. 3 Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Stk. 4 Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 3 stemmeberettigede medlemmer være til stede, hvoraf minimum et medlem skal være formand eller næstformand. Stk. 5 Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Stk. 6 Kassereren redegør på hvert bestyrelsesmøde for klubbens aktuelle økonomiske situation, samt fremlægger kontoudtog. Stk. 7 Tattersalle Rideskole har ret til at være til stede med en repræsentant der har taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsen kan bestemme at rideskolens repræsentant skal forlade lokalet ved behandlingen af et specifikt punkt på dagsordenen, det samme gælder inhabile bestyrelsesmedlemmer. Stk. 8 Alle medlemmer har som udgangspunkt ret til at stille forslag til bestyrelsen, der behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Stk. 9 Medlemmer der har stillet forslag til bestyrelsen har som udgangspunkt ret til at være tilstede på det bestyrelsesmøde hvor sagen behandles, med mindre bestyrelsen træffer beslutning om andet. Tegningsregel § 11 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Stk. 2 Klubben tegnes af enten: Formanden Næstformanden i forening med klubbens kasser Den samlede bestyrelse Stk. 3 Alle væsentlige dispositioner og dispositioner til en værdi af over kr. 15.000 kræver bestyrelsens godkendelse. Stk. 4 I særligt hastende og uopsættelige tilfælde kan formanden dog i forening med næstformanden eller kasseren fortage større dispositioner, der dog efterfølgende skal søges godkendt af bestyrelsen snarest muligt. Stk. 5 Der kan gives kassereren fuldmagt til i den daglige drift at disponere i overensstemmelse med det vedtagne budget, herunder at fortage udbetalinger fra klubbens konto. Stk. 6 Ved betaling af beløb over kr. 10.000 kræves kontrasignering af formand eller næstformand. Bestyrelseshonorar og godtgørelse. § 12 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Stk. 2. Der kan dog udbetales godtgørelse svarende til maksimalt det beløb der efter SKATS takster kan udbetales skattefrit til ulønnede bestyrelsesmedlemmer. Stk. 3. Bestyrelsen indstiller årligt ved den ordinære generalforsamling til generalforsamlingens godkendelse, godtgørelsen for det kommende år. Vedtægtsændringer § 13 Til forandring af klubbens vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Eventuelle ændringerskal indberettes til Dansk Rideforbund. Regnskab § 14 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2 Regnskabet skal udføres i overensstemmelse med god regnskabsskik Stk. 3 Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af klubbens revisor. Stk. 4 Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. Ekstraordinær generalforsamling § 15 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anser dette for nødvendigt eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer, indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Stk. 2 Hvis den ekstraordinære generalforsamling afholdes som følge af begæring fra klubbens medlemmer skal denne finde sted senest 4 uger fra modtagelsen af begæringen. Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, indkaldelsen skal indeholde dagsordenen Stk. 4 ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan klubbens medlemmer fremsætte yderligere forslag, dog senest 14 dag før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 5 Oplysning om eventuelle bestyrelseskandidater og forslag modtaget efter generalforsamlingens indkaldelse men senest 14 dag før generalforsamlingens afholdelse skal udsendes til klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 6 Indkaldelse og udsendelse af dagsorden og indkomne forslag mv. sker ved opslag på klubbens hjemmeside samt e-mail til registrerede mailadresser. Klubbens opløsning § 16 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Stk. 2 Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Stk. 3 Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 1. ------------------ Ovenstående vedtægter er vedtaget på TPRK’s ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2023 til umiddelbar ikrafttræden. Gentofte, den 22. juni 2023 


Klublove for:

Tattersall Pony Rideklub


 
§ 1
 

Klubbens navn er Tattersall Pony Rideklub (som forkortes TPRK)

Klubbens hjemsted er Sauntesvej 7, 2820 Gentofte Kommune

Klubben er stiftet den 11. september 2003

§ 2

Klubbens formål er gennem sociale aktiviteter at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt.

TPRK ønsker at etablere et miljø, hvor primært børn og unge mellem 5 og 14 år uden at investere i egen pony/hest kan få glæde af de mange facetter i omgangen med heste.

TPRK ønsker at fremme medlemmernes oplevelse af ansvar gennem omgang med og pleje af ponyer og gennem aktiv deltagelse i udvalg og klubbens demokratiske organer og processer.
 
§ 3

TPRK er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af pågældende forbund
fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4
 
I TPRK kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Unge under 18 år er valgbare og har stemmeret med henholdsvis accept og fuldmagt fra forældre.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.


Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

§ 4A
 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.


§ 5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller forpligtelser.

§ 6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

§ 6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet
tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6C

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 6B og 6C gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.


§ 7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke betalt
kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. På generalforsamlingen vælges et forretningsudvalg på 3 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år og konstituere sig selv med formand, kasserer og
sekretær. Næstformanden vælges af den samlede bestyrelses midte.

Foruden ovennævnte vælger generalforsamlingen eksempelvis følgende udvalg:

 • Aktivitetsudvalg
 • Uddannelsesudvalg
 • Velfærdsudvalg
 • Blad- og PR-udvalg

Indstilling til de enkelte udvalg skal så vidt muligt ske fra de og af de medlemmer, der tilhører det pågældende interesseområde.

Formanden for hvert udvalg indtræder i bestyrelsen og vælges som en af de kandidater, der er foreslået af medlemmer fra det pågældende interesseområde.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem supplerer det pågældende udvalg sig selv og vælger ny formand, som indtræder i bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen kan til enhver tid ændre på antallet af udvalg.

Følgende grupper af mennesker kan ikke indvælges i klubbens bestyrelse:

De af klubben lønnede medlemmer, samt medlemmer, der er omfattet af Folkeoplysningslovens par. 5. stk. 4 er ikke valgbare. 

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

§ 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Rapport fra udvalgene
  a.     Forretningsudvalg – herunder økonomisk rapport
  b.    Sportsudvalg (aktivitets og uddannelsesudvalg)
 4. Juniorudvalg (Velfærdsudvalg, Blad og PR-udvalg)
 5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst

2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Forhandlinger med offentlige myndigheder skal føres til protokol og underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingernes afslutning.

§ 10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Formand og næstformand tegner klubben i forening eller hver for sig sammen med klubbens kasserer. Der gives kassereren fuldmagt til i den daglige drift at disponere i overensstemmelse med det vedtagne budget ligesom både formand og kasserer kan foretage nødvendige udbetalinger fra klubbens bank- og girokonto.

Kassereren redegør på hvert bestyrelsesmøde for klubbens aktuelle økonomiske situation, dette sker ved fremlæggelse af kontoudtog.

Ved betaling af beløb over kr. 10.000 kræves kontrasignering af formand/næstformand.

§ 11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for
generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med 14 dages varsel.

Medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalg
 7. Valg af øvrige udvalg
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.

Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og 6C.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Om generalforsamlinger:

De indkomne forslag bør vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmer ved, hvad der kommer til behandling på generalforsamlingen. Disse forsalg bør behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer, da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen. Endvidere
bør der i indkaldelsen stå, hvem der er på valg, og om disse ønsker genvalg.

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det skal minimum indeholde, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter.

§ 12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 1.


Ovenstående klublove er vedtaget på TPRK’s stiftende generalforsamling den 11. september 2003 til umiddelbar ikrafttræden.


 

Gentofte, den 11. september 2003

 I bestyrelsen:
___________________________

Eva Lund Casey, formand
___________________________

Karsten Solaas, kasserer 

_______________________

Line Holm, sekretær

Sponsorer